Iran design سازمان زنان سازمان زنان

سازمان زنان
سازمان زنان

دومین همایش پیام آوران عاشورا

تاریخ : ۲۳ / دى / ۱۳۹۷

دومین همایش پیام آوران عاشورا در روز پنج شنبه 20 دی 1397 در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد.